top of page
avatar.jpg

Profesionaliteit

Beroepscode

De coach bevordert de autonomie van de klant vanuit betrokkenheid 

De coach respecteert en bevordert in de eerste plaats zelfbeschikking en autonomie van de klant. De klant formuleert zelf zijn leervraag en doelen voor het behalen van de eindresultaten. 

De coach werkt vanuit de intrinsieke motivatie van de klant 

De coach werkt vanuit de vooraf omschreven/besproken/vastgelegde intrinsieke motivatie van de klant naar de eindresultaten. 

 

De coach richt zich op het bewust maken en aanbrengen van aanwezige competenties en hulpbronnen en is talentvolgend 

De coach brengt de klant in contact met aanwezige competenties en hulpbronnen. Hij brengt zintuigspecifiek referenties van competenties en hulpbronnen aan in het referentiesysteem van de klant. Of helpt de klant hoe hij competent wordt door vaardigheden te leren en hulpbronnen aan te boren. De begeleiding maakt talenten bewust en is talentvolgend. 

De coach benadrukt de eigen verantwoordelijkheid en discipline 

De coach onderkent de professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van de klant, zijn omgeving en de maatschappij. De coach is verantwoordelijk voor zijn begeleiding. De klant moet erop attent worden gemaakt dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan de resultaten van de diensten van de coach. 

De coach is integer 

Integriteit houdt in dat de coach handelt vanuit eerlijkheid, niet manipuleert, niet misleidt of misbruik maakt van zijn positie of overwicht in de begeleiding. De coach gaat uit van een evenwaardig contact vanuit openheid en duidelijkheid tegenover de klant. 

 

De coach is betrouwbaar 

Betrouwbaarheid betekent dat de coach alleen de begeleiding aangaat als hij deze en de effecten ervan overziet. Als het binnen zijn vermogen ligt het commitment professioneel en ethisch verantwoord aan te gaan. 

 

De coach is onafhankelijk en objectief 

De coach kan zijn werk onafhankelijk en objectief uitvoeren en professioneel verantwoorden. In geval van eigen onvermogen of ziekte en pathologie bij de klant verwijst de coach naar een professionele collega, arts, psycholoog of psychiater. Begeleiding is altijd in overleg met de klant en wordt niet voortgezet als daar geen reden voor is. Een begeleiding wordt altijd zorgvuldig afgehecht. 

 

De coach bevordert rolduidelijkheid en rolintegriteit 

De coach is onbevooroordeeld in het klantcontact en laat zijn zakelijke, persoonlijke, religieuze, politieke of ideologische belangen en voorkeuren niet gelden en discrimineert niet op afkomst, etniciteit, ras, geslacht, seksuele geaardheid, gender, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, leeftijd, anciënniteit of op welke grond dan ook. 

 

De begeleiding is onvoorwaardelijk en in dienst van de klant. De coach onderkent tegenstrijdige en verschillende belangen van de klant en het klantsysteem. De coach neemt een neutrale en objectieve positie in en expliciteert zijn positie hierin. 

Vanuit rolduidelijkheid en rolintegriteit neemt de coach geen onverenigbare opdrachten aan, maakt dubbele agenda’s en verborgen contracten transparant en bespreekbaar. Bij het vervullen van meerdere rollen ten opzichte van verschillende betrokkenen uit het klantsysteem komt de coach steeds vanuit rolduidelijkheid en rolintegriteit en maakt dit expliciet. Als deze dubbele rol niet verantwoord uitgevoerd kan worden moet de coach hierover tijdig communiceren. De coach neemt afstand tussen de professionele rol met de persoonlijke rol, in het belang van de klant, als deze met elkaar vermengen en verwarring scheppen. 

 

De coach heeft respect voor de klant 

De coach respecteer de autonomie en het model van de wereld van de klant en neemt zijn fundamentele opvattingen en overtuigingen als vertrekpunt. Hij heeft respect voor de rechten en waardigheid van de klant en zijn klantsysteem. De coach geeft zich rekenschap van en respecteert de kennis, het inzicht en de ervaring van de klant. De coach respecteert de psychische en lichamelijke integriteit van de klant en tast hem niet in zijn waardigheid en zedelijkheid aan. Hij dringt niet verder aan om door dringen in het privéleven van de klant anders dan voor het doel van de begeleiding (bijvoorbeeld het opsporen van belemmerende patronen) noodzakelijk is. 

 

De coach handelt ethisch 

De coach heeft zelfreflectie op zijn beroepsmatig handelen en gaat uit van een positieve intentie en het goede wat ethisch, zedelijkheid en moraal verantwoord is. De coach is op zijn handelen ethisch, zedelijk en moreel aanspreekbaar en geeft daarvan desgevraagd rekenschap af. Zodat de coach motieven en consequenties van zijn handelen voor zichzelf en anderen kan verantwoorden en evalueren. 

De coach is zich bewust van zijn eigen waarden, normen, moraal, voorkeuren, motieven en overtuigingen. Hij organiseert voor zichzelf in een (inter)collegiale intervisie feedbackloops om kritisch te kunnen blijven kijken naar zijn beroepsmatig handelen. De coach stelt zich op de hoogte van de wettelijke bepalingen die in zijn werkveld van toepassing zijn en handelt ernaar. 

De coach bevordert ecologie 

De coach laat de klant bewust nadenken over de ecologische nevengevolgen van zijn handelen na het bereiken van de eindresultaten van de begeleiding. 

De coach is en blijft deskundig 

Coaches streven naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in hun beroepsuitoefening. Zij nemen de grenzen van hun deskundigheid in acht en de beperkingen van hun ervaring. Zij bieden alleen diensten aan waarvoor zij door opleiding, training en ervaring zijn gekwalificeerd. Datzelfde geldt ook voor de methoden en technieken die zij gebruiken. 

De coach onderhoudt zijn kennis en kunde. Hij weet wat zijn professionele en persoonlijke grens en beperking is en kiest daarover open te zijn. Wanneer de situatie dit nodig heeft vraagt hij deskundig advies en ondersteuning van een professionele collega en of verwijst de klant door. 

De coach neemt geen opdracht aan waarvoor hij de deskundigheid mist of waarvan de doel- of vraagstelling niet binnen zijn kennisdomein ligt. Hij voert alleen interventies uit die hij beheerst en door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd. 

De coach werkt slechts op basis van voorafgaande toestemming bij de begeleiding (contracteren) 

De coach kan uitsluitend een professionele relatie met de klant aangaan of voortzetten uit vrije wil en met diens toestemming. Ook als de begeleiding tot stand komt als gevolg van een opdracht door een externe opdrachtgever. De consequenties voor het niet aangaan van (verplichte) begeleiding ligt volledig bij de klant. 

 

De klant hoort zodanige informatie te hebben over de aard en werkwijze van de begeleiding dat hij weet waar hij voor kiest en vrij kan instemmen met het aangaan en voortzetten van de begeleiding en de eventuele dossiervorming, rapportage en terugkoppeling daarvan.  

 

De informatie voor toestemming bij aangaan of voortzetten van de begeleiding (het contract) bevat in iedere geval: 

 • De reden van en hetdoel van de begeleiding. 

 • De context waarin de begeleiding plaatsvindt. 

 • De plek van de klant en de coach hierin. 

 • Volgens welke methode de intake plaatsvindt.Welke interventie tijdens de begeleiding gedaan wordt.Wat de positieve neveneffecten en ecologische gevolgen van de interventie zijn. 

 • De duur en de frequentie van de begeleiding. 

 • De beste vorm van communicatie op afstand. 

 • De financiële consequenties voor de klant. 

 • Het wel of niet toestemmen van het bijhouden van een dossier. 

 • De inhoud van de beroepscode. 

 • De inhoud van het coachingscontract. 

 • De geheimhoudingsplicht, wijze van eventuele gegevensverstrekking en aan wie en wat, wel of niet wordt gerapporteerd en voor welk doel. 

 • Of er terugkoppeling wordt verwacht aan derden met betrekking tot inzage en afschrift, correctie en blokkering van de rapportage. 

 

In het geval van verplichte coaching dient vóór de aanvang van de begeleiding zowel de opdrachtgever als de klant over dezelfde informatie te beschikken over het doel van de begeleiding. De opdracht kan pas aanvangen als over doel tussen de klant en opdrachtgever overeenstemming bestaat en de klant vanuit vrije wil de begeleiding aangaat. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht dient de coach tot hernieuwde afspraken en overeenstemming hierover te komen. De coach geeft de klant altijd ruimte voor overleg over diens behoefte en verwachtingen. 

 

De coach houdt een dossier bij 

De coach legt alleen na uitsluitend vooraf overleg met toestemming van de klant een dossier aan die altijd vertrouwelijk van aard is. Hierin worden alle gegevens bewaart die relevant zijn voor de begeleiding. Het aanleggen, bijhouden en bewaren van een dossier gebeurt uit zorgvuldigheid maar is niet verplicht. 

De coach geeft de klant desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier. 

Wanneer er in bredere zin een relatie is met het klantsysteem waarbij meerdere mensen begeleiding ontvangen hoort per persoon een dossier aangemaakt te worden. Gegevens die betrekking hebben op een ander en niet verstrekt zijn door de klant horen niet thuis is het persoonlijke dossier. Het dossier is vertrouwelijk en mag niet de gegevens van de anderen te schenden. 

Vanuit de wet bescherming persoonsgegevens moet de klant vooraf toestemming geven voor de aanmaak van het dossier, voor zover daarin persoonsgegevens worden verwerkt, en moet het dossier zorgvuldig vernietigd worden als het niet langer bewaard wordt. Als de klant bezwaar aangeeft moet het dossier ook vernietigd worden. De coach voldoet niet aan dit verzoek wanneer de cliënt een klacht tegen de coach heeft ingediend of dit overweegt. De coach zorgt ervoor dat het dossier veilig wordt bewaard zodat zonder hun toestemming niemand toegang daartoe heeft, zodat de vertrouwelijkheid van de gegevens bewaard blijft. 

Het dossier is zodanig bijgewerkt dat een collega coach in overeenstemming met de klant de begeleiding kan voortzetten bij afwezigheid. De aantekeningen in het dossier zijn een middel dat rekenschap geeft van de opbouw van de handelswijze in de begeleiding. Het dossier kan niet zonder meer dienen voor de beantwoording van andere vragen. 

 

De coach heeft een beroepsgeheim 

De door Core Commit gecertificeerde coach die de beroepscode hanteert, werkt volgens het beroepsgeheim en is verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden tenzij coach en klant schriftelijk en voorafgaand aan de informatieverstrekking anders hebben bepaald. 

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

---------------------

bottom of page